Uppdaterad 2019-10-14

Integritetspolicy för Curatina AB

Ta gärna del av vår Integritetspolicy

För användare som blir kund i tjänsten Weekly Workflow så gäller villkoren som listas i användarvillkor på weeklyworkflow.com

Din integritet är viktig för oss på Curatina och vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Du kan känna dig trygg med att behandling av dina personuppgifter sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler och lagar. Den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt för oss.

1. Personuppgifter
Vi värnar om att skydda dig och dina personliga uppgifter och tar vårt ansvar på största allvar. Curatina AB hanterar personuppgifter vid händelse av registrering via formulär på webbplatsen eller personuppgifter du uppger via e-post eller telefon.

Följande huvudprinciper gäller när Curatina hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och skyddas
 • Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter hanteras
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT- system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma.
 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad vi behöver
 • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag.

2. Personuppgiftsansvar
Curatina är personuppgiftsansvariga för hanteringen av personuppgifter i verksamheten. Som personuppgiftsansvarig lyder Curatina enligt gällande lagar och förordningar. I vissa fall har arbetsgivaren ingått avtal med Curatina och gett detaljerade instruktioner för hur kontaktuppgifter och personuppgifter ska behandlas. Vid dessa tillfällen tillämpas personbiträdesavtal mellan parterna och som reglerar personuppgiftshanteringen.

3. Personuppgiftlämnarens rättigheter
Curatina ska svara på personuppgiftslämnarens önskemål på det sätt som krävs enligt gällande lag eller på annat sätt anses vara rimligt praktiskt och lämpligt i samråd med Curatinas personal.

 • Öppenhet och information – personer vars personuppgifter behandlas bör informeras på ett tydligt sätt. Ett sådant meddelande bör vara koncist, enkelt tillgänglig, skrivas i tydligt och enkelt språk och måste innehålla viss specifik information.
 • Rätt till information – en individ kan begära att få information om Curatinas behandling av personuppgifter.
 • Rätt till rättelse och radering – en individ kan begära att ens personuppgifter ska korrigeras eller raderas.
 • Rätt att göra invändningar – en individ har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av hans eller hennes personuppgifter.
 • En individ har rätt att klaga mot Curatinas behandling av sina personuppgifter.

 

4. Personuppgiftshantering på Curatina
Personuppgifter där Curatina är personuppgiftsansvarig

Uppgifter på våra företagskunder
För att kunna uppfylla avtalet med kund registreras kontaktuppgifter som exempelvis, faktura- och leveransadress. Dessa uppgifter registreras i vårt affärssystem och behandlas i fakturerings- och bokföringssyfte.

Leverantör- och underleverantörer
Eftersom vi köper en del tjänster som vi kan vara i behov av så behandlas personuppgifter även på dig som leverantör och underleverantör. Detta för att vi ska kunna göra utbetalningar eller kontakta dig på ett eller annat sätt så att du effektivt ska kunna utföra ditt uppdrag eller
erbjuda din produkt eller tjänst.

Kunder
För potentiella kunder samlas kontaktuppgifter in i sälj- och marknadsföringssyfte. Detta görs utifrån intresseavvägning. Dessa registreras i vårt CRM system och behandlas med sekretess. Vilka personuppgifter hanterar vi Inom Curatina utförs samtalsstöd, coachning, ledarstöd, utbildning, grupp- och organisationsutveckling samt mätverktyget Weekly Workflow. I dessa tjänster samlas kontaktuppgifter in för att kunna fakturera med stöd av avtalsgrund.

De personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Titel/befattning
 • Kontaktinformation

Hur använder vi dina personuppgifter
När du kommer i kontakt med Curatina behandlar vi information om din hälsa för att kunna förebygga och lindra tecken på ohälsa. Curatina samlar in personuppgifter för att kunna säkerställa kopplingen till din arbetsgivare och för att kunna ge adekvat stöd till individ, grupp eller organisation. För detta ändamål använder vi krypterade system. Som regel använder aldrig Curatina e-posthantering av känslig information. Curatina kan likt andra företag och privata organisationer behandla personuppgifter i inkommande e-post. Curatina säger att vi inte ska använda e-post för systematisk hantering av personuppgifter samt att systematisk gallring ska ske. Endast personuppgifter som har ett samband  med uppdraget behandlas. Curatina behandlar samtliga personuppgifter med hög sekretess vi lämnar aldrig ut personuppgifter till obehöriga.

5. Personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdes skyldigheter
När bearbetningen ska utföras av ett personuppgiftsbiträde på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, ska personuppgiftsansvarige endast använda sig av personuppgiftsbiträden som kan lämna tillräckliga garantier för att ha implementerat tillräckligt tekniskt och organisatoriskt skydd, för att kunna möta kraven från GDPR och därmed skydda personuppgiftslämnaren.

Det ska finnas ett rättsligt bindande avtal mellan personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet som uppfyller kraven i dataskyddslagarna och vilken fördelning av ansvar som gjorts mellan parterna avseende personuppgiftsbehandlingen:

 • Dataskydd – varje ny tjänst eller affärsprocess som introduceras av Curatina och som innebär behandling av personuppgifter ska vara utformad för att ta hänsyn till skyddet av sådana data, till exempel genom att se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder är inbyggda i dess utformning. Varje sådan ny tjänst eller affärsprocess ska också utformas för att se till att som standard endast personuppgifter som är nödvändiga för det specifika syftet med behandlingen.
 • Konsekvensbedömning av dataskydd – där det finns höga risker vid behandling av personuppgifter, i synnerhet när det rör nya teknologier, molntjänster och andra IT-system, bör Curatina före en sådan bearbetning genomföra en konsekvensbedömning. Curatina ska då följa datainspektionens riktlinjer om konsekvensbedömning.
 • Säkerhetsåtgärder – en anställd som har tillgång till personuppgifter får endast bearbeta uppgifterna i enlighet med syftet för behandlingen, och får inte dela, distribuera eller på annat sätt avslöja personuppgifterna till en tredje part om inte instrueras att göra det av Curatina. Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder bör genomföras skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig dataförlust eller ändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst och andra olagliga former av bearbetning. Lämpliga skyddsåtgärder i förhållande till risken skall vidtas.
 • Överföring av personuppgifter utanför EU och EEA är endast tillåten när den importerande enheten har lämnat tillräckliga garantier för att personuppgifter kommer att skyddas tillräckligt. Detta kan åstadkommas genom att använda en av EU:s standardiserade dataöverföringsavtal.
 • Utbildning och medvetenhet – Curatina ger tillräcklig utbildning för alla anställda och
  underkonsulter baserad på roll och ansvar.

6. Hantering av kommunikation
Curatina hanterar personuppgifter vid händelse av registrering via formulär på webbplatsen eller personuppgifter du uppger via e-post eller telefon. Du kan känna dig trygg med att vi inte använder dina personuppgifter i andra syften än dom tjänster eller produkter du anmält intresse för.

7. Vad gäller om du lämnar samtycke?
Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. När du tagit tillbaka ditt samtycke får vi inte längre hantera dina uppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att kontakta oss på info@curatina.se

8. Vilka rättigheter har du som enskild
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter om du önskar. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade baserat på samtycke.

9. Vilka har tillgång till dina personuppgifter
Personuppgifterna som finns hos Curatina behandlas med avgränsad och begränsad åtkomst för medarbetare inom Curatina. Åtkomsten är begränsad till enbart de som behöver det för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Curatina erbjuder ett digitalt mätverktyg (Weekly Workflow) där vi tillämpar personuppgiftbiträdesavtal. Det upprättas särskilda personuppgiftsbiträdeavtal som reglerar personuppgiftsbehandlingen i sin helhet.

10. Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Curatina sparar inte mer information än vad som är nödvändigt för ändamålen. Vi efterföljer lagar och förordningar enligt bestämmelser i nationell lagstiftning.

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter
Åtkomsten till de personuppgifter som Curatina behandlar regleras genom behörighet. Det innebär att endast den som är involverad i ett personärende har tillgång till personuppgifterna.

12. Användning och hantering av cookies
Curatina använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och förbättra användningen av Curatinas webbplats. Cookies är textfiler som skickas till din dator när du besöker en webbplats och används för att webbplatsen ska komma ihåg viss information angående ditt besök på vår webbplats. Vi i använder cookies för att anpassa innehåll, annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partners för sociala medier, annonsering och analys. Du kan själv välja om du önskar att godkänna cookies vid besök på webbsidan.

Läs mer eller ändra dina inställningar

13. Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Du har rätt att få information om vad vi har registrerat om dig. Kontakta oss så ska vi snarast skicka den information som finns. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du inte längre har avtal med oss så raderar vi bort dig ur våra system. Detta gäller dock inte i ekonomisystemet där vi lyder under bokföringslagen. Curatina samverkar med berörda tillsynsmyndigheter. Datainspektionen kommer att rådfrågas vid behov –
www.datainspektionen.se. Vid skriftliga klagomål kommer berörd person att kontaktas och ärendet följs upp.

14. Uppdateringar av integritetspolicy
Vid eventuell uppdatering och revidering av integritetspolicy kommer uppdateringarna att presenteras på denna sida.

15. Kontakta oss
Om du har frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss genom:

Curatina AB
E-post: info@curatina.se
Telefon: 0911-10400
Aronsgatan 6
941 32 Piteå

16. Datainspektionen
Har du frågor om vad dataskyddsförordningen är så hittar du information hos Datainspektionen www.datainspektionen.se. Om du bedömer att Curatina inte lever upp till Dataskyddsförordningens rådande krav kan lämna in dina klagomål till Datainspektionen.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för dig på telefon och via e-post. 
Maila oss gärna en fråga eller ring om du vill veta mer om oss.

Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00 Fill 59Created with Sketch. mia.nordlund@curatina.se